Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenosimy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.
Strona jest już aktywna. Wszystkie aktualności publikujemy już pod nowym adresem. Zapraszamy!
Obecny adres jest powoli wygaszany i przestanie być aktywny z końcem roku kalendarzowego.


Informacje o planowanych konkursach

Klikając tutaj, w wykrzyknik lub tytuł wejdziecie na podstronę, na której zamieszczamy informacje o zapowiadanych konkursach zarówno szkolnych, jak i o szerszym zasięgu - dzielnicowym lub ogólnopolskim.
Zaglądajcie tu często, bo propozycji na ten rok szkolny jest bardzo dużo i z każdym dniem ich przybywa.
Na pewno znajdziecie coś dla siebie, coś co Was zainteresuje i w czym będziecie chcieli spróbować swoich sił. Życzymy Wam powodzenia!

Informacje o konkursach


Rok szkolny 2018/19


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„PLUSZOWY MIŚ”

Zapraszamy uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej Nr 76 w Warszawie im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych do udziału w szkolnym konkursie plastycznym. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia oraz popularyzacja czytelnictwa, kształtowanie wyobraźni i umiejętności plastycznych uczniów.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH:
1. Tematyka prac dla kategorii „0-1 Szkoła podstawowa”: rysunek przedstawiający pluszowego misia.
Technika prac: dowolna płaska (np. rysunek, praca malarska, grafika, wycinanka, wydzieranka itp.).
Format prac – A4.
2. Tematyka prac dla kategorii „2-3 Szkoła podstawowa”: rysunek przedstawiający pluszowego misia.
Technika prac: dowolna płaska (np. rysunek, praca malarska, grafika, wycinanka, wydzieranka itp.).
Format prac – A4.
3. Prace powinny być wykonane indywidualnie. Każdy uczestnik może przekazać 1 pracę.
4. Prace nie powinny być oprawiane.
5. Praca powinna być opisana: imię, nazwisko, klasa, kategoria.
6. Prace nie spełniające przedstawionych wyżej wymagań nie będą oceniane.
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Termin dostarczania prac upływa 23 listopada 2018 r. Prace należy składać
w bibliotece szkolnej lub w świetlicy u pani J. Machnio i I. Rosińskiej.
2. Komisja Konkursowa wybierze i nagrodzi 3 najlepsze prace w każdej z dwóch kategorii wiekowych.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 26 listopada 2018 r. podczas obchodów Dnia Pluszowego Misia i umieszczone w bibliotece szkolnej, świetlicy i na gazetce przy pokoju nauczycielskim.
4. O terminie uroczystego podsumowania wyników Konkursu oraz wręczeniu
nagród uczniowie zostaną poinformowani.

Regulamin Konkursu dostępny w bibliotece szkolnej i świetlicy.
Na Wasze pytania odpowie pani J. Machnio, I. Rosińska i J. Ocypa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim "Poezja w walce o niepodległość"

CELE KONKURSU
• Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
• Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.
• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
• Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
• Promowanie młodych talentów.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3

PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbędzie się w II etapach:
1. Etap – ogólnoszkolny 19 X 2018 roku
2. Etap –Zaprezentowanie laureatów podczas koncertu patriotycznego 13 XI 2018 roku

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza
o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy; czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
• Uczestników oceniać będzie jury szkolne
KRYTERIA OCENY
• dobór i rozumienie tekstu,
• zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,
• poprawność i ekspresja wypowiedzi,
• dykcja oraz opanowanie tekstu.
Prosimy o zgłoszenia do wychowawców klas lub do p. Katarzyny Gątarz

Szkolny konkurs Informatyczno-Historyczny 
dla klas 7,8 i 3 gim.
TEMAT: Historia pieśnią malowana. 

Adresaci konkursu:
• uczniowie klas VII – VIII i 3 gimnazjum
Cele konkursu:
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
• Rozwijanie szacunku dla historii własnego narodu
• Przygotowanie uczniów do obchodów rocznicy odzyskania niepodległości
• Rozwijanie zainteresowań historycznych dotyczących dziejów Polski
• Rozwijanie cech i wartości patriotyzmu.
Temat: Zilustruj piosenką dzieje Polski lub ich część w formie prezentacji.
Wybierz pieśń, piosenkę, w której zawarte są zagadnienia z historii Polski i przedstaw ją w kolejnych slajdach prezentacji umieszczając też ilustracje i kontekst historyczny piosenki.
Sposób przygotowania prac konkursowych:
• Praca musi być wykonywana indywidualnie.
• Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office), bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w tych programach (rozszerzenia *.ppt, *.pptx *.pps, *.odp)
• Prezentacja powinna zawierać od 14 do 18 slajdów.
• Pliki należy nazwać własnym imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym albo przesłać na adres: zs111-sp76@o2.pl
• Termin oddania prezentacji do 31.10.2018r.
• W prezentacji powinny być zamieszczone informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.
Sposób oceny prezentacji komputerowych:
Prace powinny być wykonane w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzować się oryginalnym ujęciem tematu, zawierać ciekawostki, zachowana musi być poprawność językowa.
Dodatkowo będą oceniane:
• samodzielność,
• estetyka i efekt wizualny,
• zawartość prezentacji,
• szata graficzna,
• przejrzystość,
• techniczna poprawność wykonania.
• Wartość merytoryczna • Prawidłowe odniesienia historyczne

Szkolny konkurs Informatyczno-Historyczny dla klas 4-6
TEMAT: Historia pieśnią malowana. 

Adresaci konkursu:
• uczniowie klas IV-VI
Cele konkursu:
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
• Rozwijanie szacunku dla historii własnego narodu
• Przygotowanie uczniów do obchodów rocznicy odzyskania niepodległości
• Rozwijanie zainteresowań historycznych dotyczących dziejów Polski
• Rozwijanie cech i wartości patriotyzmu.
Temat: Zilustruj piosenką dzieje Polski lub ich część w formie prezentacji.
Wybierz pieśń, piosenkę, w której zawarte są zagadnienia z historii Polski i przedstaw ją w kolejnych slajdach prezentacji umieszczając też ilustracje i kontekst historyczny piosenki.
Sposób przygotowania prac konkursowych:
• Praca musi być wykonywana indywidualnie.
• Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office), bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w tych programach (rozszerzenia *.ppt, *.pptx *.pps, *.odp)
• Prezentacja powinna zawierać od 10 do 12 slajdów.
• Pliki należy nazwać własnym imieniem i nazwiskiem i dostarczyć na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym albo przesłać na adres: zs111-sp76@o2.pl
• Termin oddania prezentacji do 31.10.2018r.
• W prezentacji powinny być zamieszczone informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.
Sposób oceny prezentacji komputerowych:
Prace powinny być wykonane w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzować się oryginalnym ujęciem tematu, zawierać ciekawostki, zachowana musi być poprawność językowa.
Dodatkowo będą oceniane:
• samodzielność,
• estetyka i efekt wizualny,
• zawartość prezentacji,
• szata graficzna,
• przejrzystość,
• techniczna poprawność wykonania.
• Wartość merytoryczna • Prawidłowe odniesienia historyczne

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim poezji patriotycznej 
„KIEDY MYŚLĘ, OJCZYZNA…”

CELE KONKURSU
• Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
• Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego.
• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
• Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
• Promowanie młodych talentów.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII i IIIab Gimnazjum
IV PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbędzie się w II etapach:

1. Etap – ogólnoszkolny 19 X 2018 roku
2. Etap –Zaprezentowanie laureatów podczas koncertu patriotycznego 13 XI 2018 roku

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza
o tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy; czas występu nie powinien przekraczać 5 minut.
• Uczestników oceniać będzie jury szkolne
KRYTERIA OCENY
• dobór i rozumienie tekstu,
• zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,
• poprawność i ekspresja wypowiedzi,
• dykcja oraz opanowanie tekstu.
Jury oceniać będzie uczniów w dwóch kategoriach:
a) kl. IV -VI
b) kl. VI – VIII i III SP
Prosimy o zgłoszenia do nauczycieli polonistów,którzy pomogą przy wyborze repertuaru.
Monika Seredyn klasy VII -VIII SP + III ab Gimnazjum
p.Anna Grądzka klasy IV -VI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
WZOROWA ŁAZIENKA

I. Opiekun konkursu: p. Patrycja Jaroszewska

II. Cele konkursu:
1.Zaangażowanie uczniów w realizację programu pt. Wzorowa łazienka
2.Walka o zmianę szkolnej toalety we wzorową łazienkę.
3.Praca każdego ucznia zwiększy możliwość wygranej.

III. Przedmiot konkursu:
Wykonanie plakatu wzorowej łazienki dowolną techniką plastyczną (farby, kredki, pastele, kolaż, wycinanka).

IV. Założenia konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0 - VIII Szkoły Podstawowej nr 76 w Warszawie.
2. Praca musi być wykonana samodzielnie przez jednego uczestnika.
3. Rozmiar - praca konkursowa musi mieć format A4.
4. Nagrodą za wykonanie pracy będzie możliwość obejrzenia dzieła przez szersze grono na stronie www.wzorowalazienka.pl. (prace będą umieszczone bez danych osobowych)

V. Terminarz:
Podpisane na odwrocie prace konkursowe ( imię, nazwisko, klasa) należy składać do 10 .10.2018 r., do p. Patrycji Jaroszewskiej.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z chemii i fizyki Pingwin

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Pingwin. 

Konkurs Pingwin przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół gimnazjalnych (klasa III).

Każdy z przygotowanych testów składa się z 30 pytań. Do każdego pytania podane są cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Każda z odpowiedzi jest punktowana. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź -1 punkt. Jeżeli zawodnik nie udzieli odpowiedzi na dane pytanie otrzymuje 0 punktów.

Konkurs z chemii - 27.11.2018 r.
Konkurs z fizyki -27.11.2018 r.

Koszt 9 zł. 

Pozostałe informację u nauczyciela uczącego lub pod linkiem:

http://www.edi.edu.pl/fizyka

http://www.edi.edu.pl/chemia

Zapisy trwają do 26 października br..

Zapraszam,
Monika Małecka

Europejski Dzień Języków

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch konkursach organizowanych z okazji Europejskiego Dnia Języków!

I. Konkurs- Stwórz komiks pt."My day at school" korzystając ze strony https://www.pixton.com/pl/. Tekst komiksu po angielsku albo niemiecku.
Konkurs w dwóch kategoriach wiekowych - klasy 1-3 i klasy 4-8 SP i 3 Gim.

Linki do gotowych komiksów prosimy wysyłać do p. Iwony Koć-Wang Librusem.

II. Konkurs- Narysuj plakat z nowym logo Europejskiego Dnia Języków. Format A4,A3 lub większy,brystol.
Konkurs w dwóch kategoriach wiekowych - klasy 1-3 i klasy 4-8 SP i 3 Gim.

Plakaty prosimy oddawać do nauczycieli j. Obcych.

Prace mają być podpisane- imię, nazwisko, klasa.

Termin składania prac 9 października 2018r.

Nagrody dla najlepszych prac!Zapraszamy!!!

Olimpus

Informujemy, że ogólnopolska olimpiada Olimpus z języka polskiego (konkurs płatny) odbędzie się 5 listopada. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 października.nauczyciele poloniści 

Konkurs kuratoryjny z j. niemieckiego

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie kuratoryjnym z języka niemieckiego,który jest organizowany dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum.
Cele konkursu,wymagania oraz zakres merytoryczny konkursu znajdują się na stronie
https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=470


Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych uczniów wzięciem udziału w konkursie do nauczyciela języka niemieckiego.

I etap (szkolny) konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego odbędzie się 23 października o godzinie 9.00

Zapraszam,
Małgorzata Frańczuk

Konkurs z języka niemieckiego Deutschfreund

Zapraszamy do udziału w konkursie DEUTSCHFREUND 2018 który odbędzie się 14.11.2018r.
Informacje o konkursie: http://jersz.pl/contest,2.html

KONKURS OLIMPUS z j. angielskiego i niemieckiego

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów klas IV – VIII SP i 3 GIM do udziału w konkursie OLIMPUS j. angielski i j. niemiecki. Konkursy z obu przedmiotów odbędą się 7 listopada w naszej szkole.


Jest to konkurs płatny. Koszt - 9 złotych od uczestnika.
Zakres tematyczny na poziomach klas znajduje się na stronie internetowej

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-jesienna/jezyk-angielski/zakres-tematyczny

http://www.olimpus.edu.pl/sesja-jesienna/jezyk-niemiecki/zakres-tematyczny

Zgłoszenia przyjmowane będą przez nauczycieli j. obcych do 10 października 2018.

ZAPRASZAMY,
nauczyciele j. obcych

Konkurs kuratoryny z języka angielskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie kuratoryjnym z języka angielskiego,który jest organizowany dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum.
Cele konkursu,wymagania oraz zakres merytoryczny konkursu znajdują się na stronie
https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=470


Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych uczniów wzięciem udziału w konkursie do nauczycieli języka angielskiego.
I etap (szkolny) konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego odbędzie się 7 listopada o godzinie 9.00
Iwona Koć-Wang

Ogłaszamy konkurs fotograficzny
"Barwy narodowe w codzienym zyciu warszawiaków"
Cele:
-upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
-stwarzanie okazji do aktywnego spędzania wolnego czasu,
-odkrywanie i rozwijanie w uczniach zainteresowania fotografią,
-umożliwianie zaprezentowania swojego zdjęcia szerszemu gronu osób
-uchwycenie na fotografii symboli i barw narodowych w życiu codziennym mieszkańców Warszawy.

Warunki udziału:
1. Konkurs dla uczniów klas IV– VIII S.P i III klasy Gim.
2. Udział w konkursie zobowiązuje do załączenia wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do realizacji konkursu szkolnego
3. Jeden uczestnik składa jedno zdjęcie
4. Autorska fotografia według własnego pomysłu ucznia, bez umieszczania rozpoznawalnych twarzy
5. Zdjęcie:
- format 15 x 21 cm
- papier matowy
- na odwrocie podpisane imieniem nazwiskiem i klasą autora
6. Konkurs trwa od 24 września do 31 października 2018r., przekroczenie terminu eliminuje ucznia z udziału w konkursie
7. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:
• uczniowie klas IV-VI
• uczniowie klas VII – VIII i klasa III gimnazjum.
8. Ogłoszenie wyników na apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości
9. Zdjęcia należy składać najpóźniej do 31 października 2018r. do p. Purzyckiej lub p. Morkowskiej

Konkurs OLIMPUS

Zapraszam chętnych uczniów klas IV i VI do udziału w Konkursie OLIMPUS Przyroda oraz uczniów klas V, VII, VIII SP i 3 GIM do udziału w konkursie OLIMPUS Biologia. Oba konkursy odbędą się w szkole w dniu 9 listopada 2018. 

Jest to konkurs płatny. Koszt - 9 złotych od uczestnika.

Zasady Ogólne:
Konkursy przeznaczone są dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III gimnazjum.

2. Konkursy zostaną przeprowadzone w Państwa szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi, zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 31-10-2018 r.

3. Konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

4. Po przeprowadzeniu olimpiad wypełnione karty odpowiedzi należy przesłać do siedziby firmy Olimpus, gdzie zostaną sprawdzone.

7. Do dnia 04-01-2019 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.II. Nagrody

1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.

2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
Miejsca od 16: Dyplomy uznania.
Zapisy u p. Barbary Iwańczuk do dnia 8 października 2018.

Konkurs Kuratoryjny z biologii
dla uczniów klas 8 SP i 3 gimnazjum

Zapraszam uczniów klasy 8 SP i 3 gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie kuratoryjnym z biologii.

Termin konkursu:
6 listopada 2018


Zapisy trwają do 10 października u nauczyciela uczącego biologii.

Dokładny regulamin i wymagania są dostępne u nauczyciela uczącego i pod linkiem:

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=83&Itemid=470

Barbara Iwańczuk

Konkurs kuratoryjny z geografii 
Serdecznie zapraszam uczniów do udziału w konkursie kuratoryjnym z geografii,który jest organizowany dla klas VII - VIII(szkoła podstawowa)i III gimnazjum. 
Cele konkursu,wymagania oraz zakres merytoryczny konkursu znajduje się na stronie 
Prosimy o zgłoszenie się chętnych uczniów,którzy chcą wziąć udział w konkursie do nauczyciela geografii. 
I etap szkolny konkursu kuratoryjnego z geografii odbędzie się 26 października ( piątek )o godzinie 9.00 Grzegorz Kaczmarczyk

Konkurs Kuratoryjny Polonistyczny

KONKURSY PRZEDMIOTOWE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
PROGRAM MERYTORYCZNY PRZEDMIOTOWEGO
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁPODSTAWOWYCH
I. CELE KONKURSU
1.kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy
polonistycznej,
2.kształcenie wykorzystania wiedzy polonistycznej w praktyce,
3.rozwiązywanie problemów o charakterze naukowym w zakresie wiedzy
polonistycznej,
4.rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do dalszego uczenia się,
5.poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu odbioru i interpretacji tekstów kultury,
6.pogłębienie refleksji uczniów o dziele sztuki (w tym literackim) i przygotowanie ich do pełnego i
głębokiego uczestnictwa w
kulturze,
7.przygotowanie uczniów do samodzielnego, krytycznego myślenia i interpretowania
różnych dzieł w oparciu o przesłanki w nich zawarte,
8.podnoszenie poziomu świadomości językowej, funkcjonalnego wykorzystania wiedzy o języku i zróżnicowaniu stylistycznym polszczyzny,
9.podnoszenie poziomu kompetencji w zakresie tworzenia własnych tekstów,
10.kształtowanie postawy szacunku wobec dziedzictwa narodowego i światowego,
11.przygotowanie do dojrzałej i samodzielnej oceny tekstów kultury (w tym kultury popularnej) pod
względem estetycznym i etycznym,
12.promowanie szerokich zainteresowań humanistycznych i wybitnych uzdolnień
młodzieży.
II WYMAGANIA KONKURSU
Konkurs polonistyczny obejmuje i poszerza treści podstawy programowej
kształcenia ogólnego z języka polskiego
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [...]
(Dz.U. z 24 lutego 2017 r., poz. 356);
Wymagania ogólne konkursu obejmują
wiadomości i umiejętności zawarte
w wymaganiach ogólnych podstawy programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej
przedmiotu język polski w II etapie edukacyjnym (klasy IV- VIII), a także
integrację treści języka polskiego z zagadnieniami pochodzącymi z innych przedmiotów edukacji etapu szkoły podstawowej, określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Uczestnicy konkursu powinni na wszystkich etapach wykazać się wiadomościami i umiejętnościami obejmującymi wskazane
poniżej treści.
2 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE
1. Czytanie i słuchanie
utworów literackich. Uczeń:
1)rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;
2)rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet,
pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia
i inne, wymienia ich podstawowe cechy
oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;
3)rozpoznaje w tekście literackim: eufemizm, porównanie homeryckie, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje;
4)wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych z zakresu słownictwa
(neologizmów, archaizmów, zdrobnień, zgrubień, metafor), składni (powtórzeń, pytań retorycznych, różnego typu zdań i równoważników), fonetyki (rymu, rytmu, wyrazów dźwiękonaśladowczych);
5)zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich
funkcje;
6)zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje;
7)określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;
8)określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich;
9)wykorzystuje w interpretacji
utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;
10)wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;
11)wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np.
biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1)wyszukuje w tekście potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty tekstu
publicystycznego, popularnonaukowego lub naukowego;
2)porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;
3)interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia);
4)dostrzega różnice między literaturą piękną a literaturą naukową, popularnonaukową, publicystyką i określa funkcje tych rodzajów piśmiennictwa;
5)rozpoznaje odmiany gatunkowe literatury popularnej: powieść lub opowiadanie obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;
6)rozpoznaje gatunki dziennikarskie: reportaż, wywiad, artykuł, felieton i określa ich podstawowe cechy;
7)znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; wskazuje przykłady mieszania gatunków;
3KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
1. Gramatyka języka polskiego. Uczeń:
1)rozumie mechanizm upodobnień fonetycznych, uproszczeń grup spółgłoskowych i utraty dźwięczności w wygłosie; rozumie rozbieżności między mową a pismem;
2)rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny; rozumie pojęcie podstawy
słowotwórczej; w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant;
określa rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia
wyrazom pochodnym, rozumie realne i
słowotwórcze znaczenie wyrazu, rozpoznaje
rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne,
wskazuje rdzeń;
3)zna zasady tworzenia wyrazów złożonych, odróżnia ich typy;
4)rozpoznaje imiesłowy, rozumie zasady ich tworzenia i odmiany, poprawnie stosuje
imiesłowowy równoważnik zdania i rozumie jego funkcje; przekształca go na zdanie
złożone i odwrotnie;
5)rozróżnia wypowiedzenia wielokrotnie złożone;
6)odróżnia mowę zależną i niezależną, przekształca mowę zależną na niezależną
i odwrotnie;
7)rozumie i stosuje zasady dotyczące wyjątków od reguły polskiego akcentu.
2. Zróżnicowanie języka. Uczeń:
1)dostrzega zróżnicowanie słownictwa, w tym rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe
i słownictwo o ograniczonym zasięgu (np. terminy naukowe, archaizmy,
kolokwializmy); rozpoznaje wyrazy rodzime i zapożyczone, zna typy skrótów i skrótowców
–określa ich funkcje w tekście;
2)rozpoznaje nazwy osobowe i miejscowe, rodzaje nazw miejscowych, używa poprawnych form gramatycznych imion, nazwisk, nazw miejscowych i nazw mieszkańców;
3)zna sposoby wzbogacania słownictwa;
4)rozumie znaczenie homonimów;
5)wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka;
6)rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu;
7)rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy,
publicystyczny.
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:
1)rozumie, na czym polega grzeczność językowa i stosuje ją w wypowiedziach;
2)rozróżnia normę językową wzorcową oraz użytkową i stosuje się do nich;
3)rozumie, na czym polega błąd językowy.
4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:
1)wykorzystuje wiedzę o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach
fleksyjnych wyrazów odmiennych;
2)poprawnie przytacza cudze wypowiedzi, stosuje odpowiednie znaki interpunkcyjne;
3)wykorzystuje wiedzę o różnicach w pisowni samogłosek ustnych i nosowych,
spółgłosek twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych;
4)zna zasady pisowni wyrazów nieodmiennych i pisowni partykuły „nie” z różnymi
częściami mowy.
5)zna inne zasady pisowni i stosuje je w praktyce.
TWORZENIE WYPOWIEDZI
1. Elementy retoryki. Uczeń:
1)funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie
na odbiorcę;
2)gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje
plan kompozycyjny własnej wypowiedzi;
3)tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję
oraz zasady spójności językowej między akapitami; rozumie rolę akapitów jako spójnych całości myślowych w tworzeniu wypowiedzi pisemnych oraz stosuje rytm akapitowy (przeplatanie akapitów dłuższych i krótszych);
4)wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych;
5)odróżnia przykład od argumentu;
6)wyróżnia różne typy argumentów;
7)przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego;
8)zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
9)rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji i manipulacji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję;
10)rozpoznaje manipulację językową i przeciwstawia jej zasady etyki
wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1)tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, recenzja,
rozprawka, podanie, życiorys; CV, życzenia, zaproszenie, dedykacja, zawiadomienie,
list prywatny i oficjalny, opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), pamiętnik, sprawozdanie, opis postaci, charakterystyka, opis przeżyć wewnętrznych, opis przedmiotu, krajobrazu, ogłoszenie, prosta notatka, plan twórczy i odtwórczy tekstu, scenariusz, przemówienie, wywiad, opowiadanie związane z treścią utworu,
2)uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki audiowizualne.
3)uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do następujących rodzajów sztuki: literatura, teatr, film, muzyka, sztuki plastyczne, sztuki
audiowizualne.
4)dokonuje przekształceń na tekście cudzym w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje;
5)formułuje pytania do tekstu;
6)stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny
z wymogami danej formy gatunkowej ( w tym wydziela akapity);
7)stosuje zasady organizacji tekstu zgodne z wymogami gatunku, tworząc spójną pod
względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat;
8)dokonuje starannej redakcji tekstu napisanego ręcznie, poprawia ewentualne błędy językowe, ortograficzne oraz interpunkcyjne;
Od ucznia przystępujące
go do konkursu polonistycznego
wymaga się znajomości lektur
z podstaw programowych dla uczniów szkół podstawowych oraz tekstów kultury
wymienionych w części III konkursu merytorycznego:
Zakres merytoryczny konkursu.
Na wszystkich etapach konkursu uczeń powinien wykazać się wiedzą i
umiejętnościami w zakresie:
Od ucznia przystępującego do konkursu polonistycznego wymaga się znajomości lektur z podstaw programowych dla uczniów szkół podstawowych oraz tekstów kultury wymienionych w części III konkursu merytorycznego:
Zakres merytoryczny konkursu.
Na wszystkich etapach konkursu uczeń powinien wykazać się wiedzą i
umiejętnościami w zakresie:
1)pogłębionej interpretacji tekstów kultury (samodzielnego stawiania tez
interpretacyjnych, tak
że w interpretacji porównawczej
i dowodzenia ich na podstawie
przesłanek zawartych w tekście, wykorzystywania w interpretacji kontekstów, w tym kontekstu historycznoliterackiego, biograficznego i filozoficznego, dostrzegania w czytanych utworach cech charakterystycznych dla określonej epoki),
2)pogłębionej analizy tekstów kultury (posługiwania się w omówieniu podanych dzieł literackich pojęciami z zakresu teorii literatury, także spoza podstaw programowych, takimi jak np.: groteska, oksymoron, hiperbola, a także inne, związane z omówieniem
tekstów z listy lektur, w sposób precyzyjny i funkcjonalny, wskazywania środków stylistycznych i ich funkcji w
tekście, wykorzystywania analizy do interpretacji tekstów kultury),
3)podejmowania dyskursu porównawczego (rozpoznawania zasady zestawienia tekstów,
opisywania sposobu funkcjonowania uniwersalnych mitów, symboli, wątków,
motywów i toposów w poszczególnych tekstach kultury, posługiwania się
terminologią z zakresu interpretacji porównawczej, np.: parafraza, parodia,
trawestacja, intertekstualność),
4)charakteryzowania różnych poziomów funkcjonowania
tekstów kultury (definiowania
kultury popularnej i wysokiej, zauważania i rozumienia ich wzajemnych relacji),
5)tworzenia własnych tekstów (w tym eseju, artykułu publicystycznego, przemówienia),
6)dokonywania różnorodnych
działań na cudzym tekście (np.:
streszczanie, parafrazowanie, sporządzanie notatki),
7)funkcjonalnego wykorzystania wiedzy o języku (w tym dostrzegania różnic
językowych wynikających ze zmian historycznych).
III.ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU
Zakres merytoryczny konkursu polonistycznego na poszczególnych etapach dotyczy następujących dzieł literackich, dzieł malarskich, muzyki i filmu, zgodnie z tematem przewodnim.
Temat przewodni konkursu w roku szkolnym 2018/2019
Słowo-obraz-dźwięk.
Świat widziany oczami artysty
Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
Albert Einstein
Teksty kultury obowiązujące na poszczególnych etapach konkursu:
ETAP I (szkolny)
„Krajobrazy bliskie i dalekie”
Literatura:
1.Adam Mickiewicz, cykl Sonety krymskie, wyd. dowolne.
2.Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, wyd. dowolne.
3.Jan Kasprowicz, cykl Z Tatr, wyd. dowolne.(dot. cykl poetycki
Z Tatr);https://pl.m.wikisource.org/wiki/Z_wirch%C3%B3w_i_hal_(1912)
4.Ryszard Kapuściński, Heban, wyd. dowolne.
Dzieła malarskie:
1.Claude Monet, cykl Lilie wodne
( w tym:Japoński mostek w Giverny, 1890;
Lilie wodne (Chmury)1903).
2.Julian Fałat, Pejzaż zimowy z rzeką i ptakiem, 1913; Na drodze do Nieświeża, 1909.
Muzyka:
Fryderyk Chopin, Mazurek E-dur, wykonanie dowolne.
Film:
Życie Pi,reż. Ang Lee, 2012.
ETAP II
(rejonowy)
„Artyści o artystach”
Na II etapie obowiązuje
znajomość zagadnień i lektur z I etapu (szkolnego) oraz:
Literatura:
1.Jan Kochanowski, wybrane pieśni i fraszki, w tym: Kto mi dał skrzydła..., Rozumie mój, próżno się frasować..., Królewno lutnie złotej..., Do snu, Do swych rymów.
2.Adam Asnyk,
Publiczność do poetów, Poeci do publiczności, wyd. dowolne.
3.Henryk Sienkiewicz, Quo vadis?, wyd. dowolne.
4.Tracy Chevalier, Dziewczyna z perłą, tłum. K. Puławski, wyd. dowolne.
7Dzieła malarskie:
Wybrane obrazy
Jacka Malczewskiego, w tym:
Portret Adama Asnyka z Muzą
1895–97, portret Adama Asnyka1899,
Przekazanie palety 1922.
Musical:La la land, reż. Damien Chazelle, 2016.
Film:
Twój Vincent, reż.
Dorota Kobiela, Hugh Welchman, 2017.
ETAP III (wojewódzki)
„Opowieści nadzwyczajne”
Na III etapie obowiązuje znajomość zagadnień i lektur z I etapu (szkolnego) i II etapu
(rejonowego) oraz:
Literatura:
1.Johann Wolfgang Goethe, Król Olch, tłum.
W. Szymborska, wyd. dowolne.
2.Juliusz Słowacki, Balladyna, wyd.dowolne.
3.Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym:
Świteź, Świtezianka, Rybka.
4.Markus Zusak, Złodziejka książek, tłum. H. Baltyn-Karpińska, wyd. dowolne.
Dzieła malarskie:
Wybrane grafiki Mauritsa Corneliusa Eschera, w tym Gady, Rysujące ręce, Cykl.
Balet:Jezioro łabędzie,
muz. Piotr Czajkowski, wyk. dowolne.
Film:Jasminum, reż. Jan Jakub Kolski, 2006.
Sugerowane lektury pomocnicze:
1.Władysław Kopaliński, „Słownik symboli”, Warszawa 1990.
2.Władysław Kopaliński, „Słownik mitów i
tradycji kultury”, Warszawa 1985.
3.Jerzy Płażewski, „Język filmu”, Warszawa 2004.
4.„Podręczny słownik terminów literackich”, red. Janusz Sławiński, Warszawa 1996.
IV.INFORMACJA DLA UCZNIA DOTYCZĄCA
WARUNKÓW KONKURSU
1.Na konkurs z języka polskiego
uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis
czarno lub niebiesko piszący.
2.Uczestnicy nie mogą wnosić do sali, w której odbywa się konkurs, żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych iśrodków łączności (w tym smartwatch)