Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 


Informacje o planowanych konkursach

Klikając tutaj, w wykrzyknik lub tytuł wejdziecie na podstronę, na której zamieszczamy informacje o zapowiadanych konkursach zarówno szkolnych, jak i o szerszym zasięgu - dzielnicowym lub ogólnopolskim.
Zaglądajcie tu często, bo propozycji na ten rok szkolny jest bardzo dużo i z każdym dniem ich przybywa.
Na pewno znajdziecie coś dla siebie, coś co Was zainteresuje i w czym będziecie chcieli spróbować swoich sił. Życzymy Wam powodzenia!

Doradztwo zawodowe


Koordynator szkolny d/s doradztwa zawodowego
na poziomie gimnazjum

p. Renata Królak

Targi szkół zawodowychProjekt unijny „Bliżej rynku pracy” 
w roku szkolnym 2017/18
jest skierowany do uczniów gimnazjum. Ma za zadanie przygotować ich do samodzielnego i w pełni świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej. Realizowany jest w wielu formach. Uczniowie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, wycieczkach, spotkaniach z absolwentami – przedstawicielami różnych szkół, doradczych rozmowach indywidualnych, targach edukacyjnych, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów, grają w edukacyjne gry doradcze. 


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY 2016/17

W 2013 roku powstał Warszawski System Doradztwa Zawodowego, który ma wspomóc uczniów i rodziców w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej oraz trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu.

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego – Renata Królak

Dzielnicowy koordynator doradztwa zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej – Janina Mąka tel. 22 277 20 00


Program Ekonomia na co dzień jest programem ogólnopolskim realizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Stanowi on dodatkową propozycję z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum. Celem projektu jest m.in. dostarczenie uczniom umiejętności i wiedzy z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości.

Zajęcia z wolontariuszami z firmy Met Life LifeChanger adresowane do uczniów gimnazjum. W zajęciach „Po co się ubezpieczamy wzięli udział uczniowie klas III, a w zajęciach „Jak dobrze wybrać zawód” wzięli udział uczniowie klas II.

Projekt „Zawodowa droga do przyszłości” realizowany w ramach programu regionalnego współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny przeznaczony jest dla dwudziestu uczniów klas drugich gimnazjum. Poprzez cykl spotkań z doradcami zawodowymi, udział w warsztatach w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wycieczki zawodoznawcze uczniowie będą w stanie precyzyjnie zaplanować swoją karierę edukacyjno-zawodową.

Pobierz pliki


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Szkoła Podstawowa Nr 76 w Warszawie


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkole:
Dyrektor, koordynator doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog, bibliotekarz.

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 
 1/ Działania prowadzone są w sposób planowy. 
 2/ Obejmują indywidualną i grupową pracę z uczniami klas 4-7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną). 
 3/ Koordynowane są przez szkolnego doradcę zawodowego na danym etapie edukacji. 
Cele działania szkolnego doradcy zawodowego: 
 1/ Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. 
 2/ Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. 
 3/ Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 
4/ Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
5/ Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych. 
6/ Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
1/ Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2/ Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 
3/ Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach.
4/ Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
5/ Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
6/ Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
7/ Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły. 
8/ Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
9/ Realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.
10/ Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
11/ Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
12/ Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratorium oświaty, biuro edukacji, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, WCIES, poradnię psychologiczno – pedagogiczną, powiatowy urząd pracy itp.

Korzyści wynikające z funkcjonowania w szkole systemu doradztwa zawodowego:
1/ Dla indywidualnych odbiorców:
  • ułatwienie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom dostępu do informacji edukacyjnej izawodowej,
  • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
  • podejmowanie świadomych, trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
  • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
  • uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze
zawodowej,
  • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, porzucaniu szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.
2/ Dla szkoły:
  • realizowanie zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w przepisach prawa oświatowego
  • zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek,
  • zapewnienie planowości działań z zakresu doradztwa
  • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Sposoby realizacji działań doradczych.
Działania doradcze, w ramach WSDZ, realizowane są w ramach: lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, projektów, indywidualnych porad, spotkań, konferencji, warsztatów.

Opracowała Renata Królak – koordynator doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej Nr 76 w Warszawie