Szkoła Podstawowa Nr 76
w Warszawie
 
im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych 
UWAGA! ZMIANA STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY!

Informujemy, że przenosimy się na nową stronę internetową www.sp76.edupage.org.
Strona jest już aktywna. Wszystkie aktualności publikujemy już pod nowym adresem. Zapraszamy!
Obecny adres jest powoli wygaszany i przestanie być aktywny z końcem roku kalendarzowego.


Informacje o planowanych konkursach

Klikając tutaj, w wykrzyknik lub tytuł wejdziecie na podstronę, na której zamieszczamy informacje o zapowiadanych konkursach zarówno szkolnych, jak i o szerszym zasięgu - dzielnicowym lub ogólnopolskim.
Zaglądajcie tu często, bo propozycji na ten rok szkolny jest bardzo dużo i z każdym dniem ich przybywa.
Na pewno znajdziecie coś dla siebie, coś co Was zainteresuje i w czym będziecie chcieli spróbować swoich sił. Życzymy Wam powodzenia!

Doradztwo zawodowe


Koordynator szkolny d/s doradztwa zawodowego
na poziomie gimnazjum

p. Renata Królak
p. Marzena Dąbrowa

Targi szkół zawodowychProjekt unijny „Bliżej rynku pracy” 
w roku szkolnym 2017/18
jest skierowany do uczniów gimnazjum. Ma za zadanie przygotować ich do samodzielnego i w pełni świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej. Realizowany jest w wielu formach. Uczniowie uczestniczą w zajęciach, warsztatach, wycieczkach, spotkaniach z absolwentami – przedstawicielami różnych szkół, doradczych rozmowach indywidualnych, targach edukacyjnych, spotkaniami z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów, grają w edukacyjne gry doradcze. 


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY 2016/17

W 2013 roku powstał Warszawski System Doradztwa Zawodowego, który ma wspomóc uczniów i rodziców w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej oraz trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru szkoły i zawodu.

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego – Renata Królak

Dzielnicowy koordynator doradztwa zawodowego w poradni psychologiczno-pedagogicznej – Janina Mąka tel. 22 277 20 00


Program Ekonomia na co dzień jest programem ogólnopolskim realizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Stanowi on dodatkową propozycję z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum. Celem projektu jest m.in. dostarczenie uczniom umiejętności i wiedzy z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i bankowości.

Zajęcia z wolontariuszami z firmy Met Life LifeChanger adresowane do uczniów gimnazjum. W zajęciach „Po co się ubezpieczamy wzięli udział uczniowie klas III, a w zajęciach „Jak dobrze wybrać zawód” wzięli udział uczniowie klas II.

Projekt „Zawodowa droga do przyszłości” realizowany w ramach programu regionalnego współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny przeznaczony jest dla dwudziestu uczniów klas drugich gimnazjum. Poprzez cykl spotkań z doradcami zawodowymi, udział w warsztatach w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wycieczki zawodoznawcze uczniowie będą w stanie precyzyjnie zaplanować swoją karierę edukacyjno-zawodową.

Pobierz pliki


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Szkoła Podstawowa Nr 76 w Warszawie


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2013 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkole:
Dyrektor, koordynator doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog, bibliotekarz.

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: 
 1/ Działania prowadzone są w sposób planowy. 
 2/ Obejmują indywidualną i grupową pracę z uczniami klas 4-7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną). 
 3/ Koordynowane są przez szkolnego doradcę zawodowego na danym etapie edukacji. 
Cele działania szkolnego doradcy zawodowego: 
 1/ Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. 
 2/ Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej. 
 3/ Przygotowanie ucznia do roli pracownika. 
4/ Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
5/ Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych. 
6/ Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
1/ Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2/ Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 
3/ Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach.
4/ Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
5/ Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
6/ Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
7/ Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły. 
8/ Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
9/ Realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.
10/ Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
11/ Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
12/ Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratorium oświaty, biuro edukacji, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, WCIES, poradnię psychologiczno – pedagogiczną, powiatowy urząd pracy itp.

Korzyści wynikające z funkcjonowania w szkole systemu doradztwa zawodowego:
1/ Dla indywidualnych odbiorców:
  • ułatwienie uczniom, nauczycielom oraz rodzicom dostępu do informacji edukacyjnej izawodowej,
  • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
  • podejmowanie świadomych, trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych,
  • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
  • uświadomienie konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze
zawodowej,
  • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, zniechęceniu, porzucaniu szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.
2/ Dla szkoły:
  • realizowanie zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w przepisach prawa oświatowego
  • zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek,
  • zapewnienie planowości działań z zakresu doradztwa
  • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.

Sposoby realizacji działań doradczych.
Działania doradcze, w ramach WSDZ, realizowane są w ramach: lekcji wychowawczych, lekcji przedmiotowych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, projektów, indywidualnych porad, spotkań, konferencji, warsztatów.

Opracowała Renata Królak – koordynator doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej Nr 76 w Warszawie